Ubytovací řád

Ubytovací řád navazuje na smlouvu o ubytování, kterou vzniká ubytovateli (dále jen ubytovanému) právo, aby mu ubytovatel poskytl přechodné ubytování na dobu dohodnutou podle objednávky pobytu.

 • Host je povinen seznámit se s ubytovacím řádem Chaty na Špici a řídit se během pobytu tímto ubytovacím řádem a pokyny obsluhujícího personálu.

 • Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit ubytovateli dohodnutou cenu ve lhůtě podle požadavku ubytovatele, který může požadovat úhradu ubytování i předem. Účet je splatný při předložení.

 • Host má právo užívat prostory vyhrazené k ubytování i společné prostory a využívání služeb, které jsou s ubytováním spojeny. Host není oprávněn v těchto prostorách bez souhlasu ubytovatele provádět žádné změny, přemísťovat nábytek nebo jiné předměty, provádět opravy apod.

 • Je zakázáno manipulovat s laděním televizních a rozhlasových kanálů na TV.

 • Ubytovatel je povinen předat hostu prostory vyhrazené k ubytování ve stavu způsobilém k řádnému užívání (ubytování) a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.

 • Poškození zařízení nebo vybavení je host povinen oznámit v recepci nebo správci.

 • Host odpovídá za případné škody způsobené jeho zaviněním na majetku ubytovatele a je povinen tyto škody uhradit.

 • Host při nástupu k ubytování vyplní ubytovací kartu hosta. Tím vzniká mezi oběma stranami Smlouva o ubytování. Součástí Smlouvy o ubytování jsou Všeobecné smluvní podmínky, Ubytovací řád a Reklamační řád Chaty na Špici, jejichž ustanoveními se řídí při ubytování vztah mezi hostem a ubytovatelem.

 • Ubytovatel hosta zaeviduje a zapíše do evidenční knihy v rozsahu požadavku zákona o místních poplatcích (vybírání poplatku z ubytovací kapacity, poplatku za rekreační pobyt).

  • Datum narození (údaj pro stanovení výše poplatku), doba a účel pobytu (rekreační pobyt).

  • Jméno, příjmení, místo trvalého pobytu (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů),

  • číslo OP nebo cestovního pasu.

 • Ostatní náležitosti výběru poplatků se řídí vyhláškou města o místních poplatcích. Při příjezdu obdrží host klíče od pokoje, které je povinen řádně opatrovat. Host není oprávněn pořizovat si duplikáty klíčů a ani umožnit třetí  osobě si duplikát klíčů pořídit. Dále je host povinen klíče odevzdat ubytovateli při odjezdu. V případě neodevzdání klíčů je host povinen zaplatit při odjezdu smluvní pokutu ( paušální náhradu ceny klíčů) ve výši 1.000,- Kč.

 • Host má právo se ubytovat na základě objednávky ubytování od 14 do 18 hodin. Ubytovatel do této doby pokoj pro hosta rezervuje, pokud není dohodnuto jinak. Dřívější popř. pozdější příjezd nebo odjezd u ubytování nutno dohodnout u ubytovatele předem.

 • Ubytovaný host je oprávněn smlouvu o ubytování vypovědět i před uplynutím ve smlouvě sjednané doby, je však povinen nahradit ubytovateli škodu, která mu vznikla v důsledku předčasného zrušení ubytování ze strany ubytovaného.

 • Není-li ubytovací doba předem sjednána jinak, odhlásí se host mezi 8-10 hodinou. Nejpozději však do 10 hodin posledního dne ubytování, ve stejné době i pokoj uvolní, pokud není dohodnuto jinak.

 • Pokud není pobyt odhlášen hostem v této lhůtě, může mu ubytovatel účtovat i pobyt za následující den.

 • Požádá-li host o prodloužení pobytu a kapacita to ubytovateli dovolí, je možné pobyt po dohodě prodloužit. Ubytovatel může nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl host původně ubytován.

 • V době od 22 hodin do 6 hodin hosté dodržují noční klid.

 • Host může na chatě příjímat návštěvy osob v chatě neubytovaných pouze se souhlasem ubytovatele/správce chaty a po zapsání této osoby do knihy návštěv uložené u správce chaty.

 • Návštěvy jsou po domluvě možné v době od 8 do 22 hodin.

 • Vchod do chaty se zamyká ve 22 hodin.

 • Užívání ubytovacího zařízení (pokoje) je povoleno pouze osobám, které netrpí infekčními nemocemi. Při onemocnění nebo zranění hosta ubytovatel zajistí poskytnutí lékařské pomoci, popř. Pomůže se zajištěním převozu do nemocnice.

 • Host není oprávněn používat v pokoji vlastní elektrické nebo plynové spotřebiče s vyjímkou spotřebičů, které slouží k osobní hygieně (holící strojek, fén, masážní strojek), a nebo k osobní potřebě (notebook, tiskárna, nabíječky baterií, mobilní telefon).

 • Host může využívat Wi-Fi pokrytí internetovým signálem a to bezplatně. Je zakázáno využívat Wi-Fi pokrytí chaty k nezákonným aktivitám na internetu (např. stahování filmů) nebo k rizikovým aktivitám (např. stahování podezřelých souborů, rozesílání spamů apod.)

 • Host má při pobytu delším než 3 noci možnost využít služby úklidu pokoje. Pokud host tuto službu bude požadovat, nahlásí svůj požadavek ubytovateli.

 • Host při odchodu z pokoje uzavře okna, případně vodovodní kohoutky, vypne elektrické přístroje, zhasne světla a uzamkne pokoj.

 • Není dovoleno hostům ponechávat v pokoji ani v jiných prostorách chaty děti do 6 let věku bez dozoru dospělé osoby. Rodiče popř. doprovod dětí odpovídá za jejich chování a to nejen v prostorách chaty, ale i v jejím okolí.

 • Děti hostů mohou vyžívat dětský koutek ve společenské místnosti. Za děti a jejich chování nesou plnou zodpovědnost rodiče popř. jejich doprovod. Doprovod dbá na šetrné a slušné zacházení se zapůjčenými hračkami a věcmi. Před opuštěním dětského koutku jej uvede do původního stavu.

 • Restaurace pro ubytované je otevřena každý den od 8:00 do 22:00 hodin nebo dle domluvy.

 • Objednávky jídel končí ve 19.30 hodin. Snídaně se podává od 8:00 do 9:30 hodin., večeře od 18:00 do 19:00 hodin, v zimním období od 17:30 do 19:00 hodin, vyjímky mohou být sjednány výhradně se správcem chaty.

 • Mládeži do 18 let je všech prostorách chaty zakázáno podávat a konzumovat alkohol, požívat omamné látky a kouřit.

 • Pro všechny hosty platí zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm v celém objektu. Kouření je povoleno pouze na vyhrazených místech. Tato místa jsou vybavena popelníky a řádně označena. Porušení tohoto zákazu bude postiženo pokutou ve výši 5.000,- Kč. Tímto není host zbaven zodpovědnosti za  případnou způsobenou škodu. Všechny pokoje jsou vybaveny bezpečnostním hlásičem kouře. V případě aktivace, nebo při neoprávněné manipulaci s tímto zařízením je host povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.

 • Pro všechny hosty chaty platí povinnost používat v celé chatě přezůvky.

 • Sportovní hry se mohou provozovat pouze na vyhrazených místech. Pokud si host zapůjčí sportovní náčiní, vrátí jej po skončení aktivit obsluze chaty.

 • Lyžárna se nachází v přízemí chaty a je určena pouze pro ubytované hosty. Součástí klíčů od pokoje je též klíč od lyžárny. V zimním období prosíme hosty, aby si před vstupem do chaty ometli obuv a další zimní výbavu od sněhu připravenými pomůckami a zamezili tak vnášení nečistot do prostorů lyžárny a celé chaty.

 • Ubytovatel odpovídá za škody způsobené na věcech, které byly hosty nebo personálem chaty vneseny do vyhrazených prostor k ubytování. Pokud se prokáže, že ke škodě došlo jinak, nebo že ke škodě napomohl sám host nebo jeho okolí, ubytovatel je odpovědnosti zproštěn. Vnesené jsou věci, které byly přineseny do prostor určených pro ubytování hosta a nebo za účelem úschovy u ubytovatele(příslušnému pracovníkovi ubytovatele).

 • Zvířata a jiné domácí mazlíčky neubytováváme a pro svůj pobyt si prosím zajistěte jejich hlídání.

 • Chata je vybavena wellness prostory určenými k odpočinku hostů. V prostorách je bazén, výřivka, finská sauna. Do prostorů wellness je zakázán vstup dětem bez doprovodu rodičů popř. jiné dospělé osoby. Ve wellness NENÍ žádný dohled a vstup je výhradně na vlastní nebezpečí. Pobyt ve wellness je třeba si objednat u správce chaty.

 • Ubytovatel neodpovídá za žádnou újmu způsobenou si hostem ve všech prostorách wellness! Pro hosty je wellness otevřeno od 14 hod.do 21 hod., v zimním období od 12 hod. Do 21 hod.Mimo tyto hodiny je vstup zakázán. Ve wellness je zákaz konzumace alkoholu , ubytovatel má právo zakázat vstup osobě / osobám, které jsou viditelně  pod  vlivem alkoholu nebo  jiných návykových látek. Toto opatření je zavedeno z důvodu zajištění bezpečnosti hostů.

 • Veškeré odpadky jsou hosté povinni ukládat do určených nádob na odpadky.

 • Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na určených místech a po domluvě se správcem chaty.

 • Vaření a mytí nádobí v prostorách pokoje není povoleno.

 • Parkování vozidel je povoleno jen na vyhrazeném parkovišti, nebo na místech určeným správcem chaty.

 • Jízda na kole je možná jen po vyznačených cestách. Chůze a jízda přes výsadbu zeleně nebo záhony je zakázána.

 • Host je povinen dbát opatrnosti při pohybu při pohybu v prostorách chaty a v jejím okolí, zvláště v zimním období hrozí zvýšené nebezpečí úrazu (náledí). Ubytovatel nenese odpovědnost za úraz hosta.

 • Ubytovatel může od smlouvy o ubytování  předčasně odstoupit bez výpovědní doby a před uplynutím ujednané doby ubytování, jestliže host v prostorách chaty a okolí i přes upozornění porušuje dobré mravy, nebo jinak porušuje své povinnosti vyplývající z ustanovení tohoto ubytovacího řádu.

 • Případné stížnosti a návrhy na zlepšení přijímá ubytovatel nebo jím pověřený pracovník chaty.

 • Tento ubytovací řád je součástí ubytovací smlouvy mezi hostem a ubytovatelem a je závazný pro obě strany.

 

Děkujeme za Vaší návštěvu a pevně věříme, že výše uvedená pravidla a jejich dodržování oběma stranami přispěje k příjemnému prožití Vašeho pobytu.

V Benecku 15.04.2019

Provozovatel Chaty na Špici

 

Chata na Špici na Benecku hodnocení